Våra gällande allmänna villkor är:
- Svenska LCV-föreningens försäljningsvillkor LCV14
- Freno AB’s allmänna villkor FAV23.1.

Svenska LCV-föreningens försäljningsvillkor LCV14
© Svenska LCV-Föreningen 2014-06-18, 2 sidor

1. Inledning
Dessa försäljningsvillkor reglerar medlemsföre-tagen i svenska LCV-föreningen försäljning (LCV) av gods och skall gälla om inte annat skriftligen har avtalats mellan säljare och köpare. Det gäller endast mellan näringsidkare och ska inte tillämpas vid försäljning till konsument. Likaså kan LCV-företaget använda egna villkor som kompletterar LCV14 alternativt är överord-nade LCV14.

2. Priser
Priserna inkluderar inte mervärdesskatt eller andra skatter och pålagor. Införs eller förändras pålagor som export- eller importavgifter, skatt eller liknande efter avtalets slutande, som påver-kar priset, ändras priset i motsvarande mån.
Faktureringsavgift kan tas ut av LCV-företaget. LCV-företaget äger rätt att löpande justera pri-serna i kataloger, broschyrer prislistor m.m. ex-empelvis vid valutakursförändringar, andra pris-justeringar från leverantörer och marknadsan-passning.

3. Betalning
Såvida inte annat överenskommits skall betalning vara LCV-företaget tillhanda senast 30 dagar efter fakturadatum. Sker delleverans får likvid för den-samma inte innehållas i avvaktan på slutleverans. Inte heller får betalning för omtvistliga fordringar innehållas, om samlingsfaktura eller dylikt skulle omfatta gods varom tvist råder.
Vid betalning efter förfallodagen utgår dröjsmåls-ränta enligt specifikation på fakturan.

4. Produktinformation
Uppgifterna i kataloger, broschyrer etc. är nog-grant och grundligt bearbetade men gör inte an-språk på att vara fullständiga. Ersättningskrav och följdskador på grund av dessa katalogupp-gifter godkänns inte.

5. Ritningar och beskrivningar
Ritningar, bilder, tekniska beskrivningar och pro-ver rörande varan eller dess tillverkning, vilka överlämnas av den ena parten till den andra, för-blir den överlämnade partens egendom. Dessa får inte utan den andra partens medgivande använ-das till annat ändamål än för vilket de överläm-nats. De får heller inte, utan medgivande, kopie-ras utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom.

6. Leverans
Om inget annat avtalats anses varan såld fritt LCV-företagets lager. Godset övergår i köparens ansvar när speditören hämtar hos LCV-företaget. Såvida inte annat överenskommits debiteras transportemballage.

7. Säkerhet
LCV-företaget har rätt att kräva att godtagbar säkerhet ställs. Sker detta med dröjsmål kan LCV-företaget häva avtalet om varorna inte ännu levererats.

8. Ansvar för fel
LCV-företaget förbinder sig i enlighet med vad nedan stadgas avhjälpa alla uppkomna eventuella fel, genom bristfälligheter i konstruktion och material, som förelegat vid leveransdagen.
LCV-företaget ansvarar inte för fel i vara som används i tävlingsverksamhet. Om varan använts mer intensivt än vad som kan anses förutsatt vid avtalets ingående förkortas tiden för LCV-företa-gets ansvar i motsvarande grad.
Anmärkningar om fel i varan skall göras skrift-ligen på av LCV-företaget tillhandahållen rekla-mationsrapport snarast och senast inom fjorton dagar från den dag köparen märkt eller borde ha märkt felet. Ifråga om fel som köparen bort märka vid mottagande åligger det denne att gen-ast efter mottagandet underrätta LCV-företaget om felet. Om köparen underlåter att underrätta LCV-företaget enligt vad som här angetts förlorar denna rätten till avhjälpande.
Fel utgår enligt fackmannamässigt bedömning avvikelse från normal standard. LCV-företagets ansvar för fel gäller även för felexpediering som beror på LCV-företaget under förutsättning att köparen ej insett eller rimligen borde ha insett att felexpediering skett. Det åligger köparen att kon-trollera att rätt produkt för ändamålet har er-hållits.
LCV-företaget ansvar avser endast fel som upp-kommer vid riktig användning, lagring och hante-ring. Det omfattar inte fel förorsakade av om-ständigheter som tillkommit efter mottagandet.
Framför allt omfattar det inte fel som förorsakas av bristfälligt underhåll eller oriktigt montage, oriktigt utförd reparation, normal förslitning eller försämring.
Försäljningsvillkor LCV14
© Svenska LCV-Föreningen 2014-06-18, 2 sidor
LCV-företaget ansvar avser inte fel som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.
LCV-företaget ansvar för fel innebär att LCV-företaget efter eget val reparerar eller utbyter felaktig vara.
Reparationer och utbyte kan antingen utföras hos köparen eller så skall köparen om säljaren så begär sända varan till säljaren, eller till av säljaren angiven serviceverkstad för åtgärd.
Avhjälpandet skall ske inom en med hänsyn till köparens behov skälig tid från det att köparen framställt anspråk på grund av felet och ställt godset till förfogande till försäljningsställe eller verkstad.
Utbytt vara eller utbytta delar skall ställas till säl-jarens förfogande och blir hans egendom.
Utöver vad som föreskrivits ovan har säljaren inte något ansvar för fel.
Säljaren är inte skyldig att till köparen utge någon ersättning för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada.
Denna begränsning av säljarens ansvar gäller dock ej om säljaren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet.
Angivna tidsfrister för avhjälpande av fel förlängs ej genom säljarens åtgärdanden av fel.

9. Returer
Om så särskilt avtalas, i varje enskilt fall, kan varor returneras. I sådana fall skall retur i förväg godkännas av behörig personal och ska på av LCV-företaget fastställt formulär. För godkän-nande erfordras de specifikationer som framgår av nämnda formulär. Först efter LCV-företagets godkännande får köparen återsända varan med av köparen förskottsbetald frakt. Varan och dess emballage får inte ha förändrats eller försämrats.
Returavgift uttages i sådana fall enligt av LCV-företaget vid var tids fastställda tidsgränser och belopp.

10. Befrielsegrunder
Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över, såsom naturkatastrof, översvämning, eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar ifråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör som orsakas av sådan befrielse-grund. Omständighet som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om dess inver-kan på avtalets fullgörande då inte kunde förut-ses.
Det åligger part som önskar åberopa befrielse-grund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar köparen skall han ersätta säljaren för de utgifter denne haft för att säkra och skydda varan.
Om avtalets fullgörande försenas mer än sex månader av befrielsegrund som nämns ovan har vardera parten, utan inskränkning av vad som övrigt gäller enligt dessa bestämmelser, rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till den andra parten.

11. Tvist
Tvist angående detta avtal, dess giltighet, tolkning eller tillämpning därav skall, liksom andra tvister härrörande ur rättsförhållanden på grund av det-samma, slutligt avgöras genom skiljedom admini-strerat vid Stockholms Handelskammares Skilje-domsinstitut. Institutets regler för skiljeförfa-rande skall gälla.
All information som framkommer under skilje-förfarandet, liksom beslut och skiljedom som meddelas i anledning av förfarandet, omfattas av sekretess. Information som omfattas av sekretess får inte röjas för tredje person utan samtliga par-ters skriftliga medgivande, såvitt detta inte är nödvändigt för exekution av domen eller annars följer av lag.

Freno AB’s allmänna villkor FAV23.1

Tillämpas som ett tillägg till Svenska LCV-föreningens försäljningsvillkor LCV14 vid försäljning och leverans för alla produkter och reservdelar som Freno AB (‘Freno AB’, ‘Vi’, ‘Vår’) erbjuder till försäljning till företag (‘Du’, ‘Dina’, ’Företag’) i Sverige. De gäller endast mellan näringsidkare och ska inte tillämpas vid försäljning till konsument.

Vi uppmanar dig att läsa igenom de allmänna villkoren innan du gör en beställning hos oss. Genom att göra en beställning samtycker du till att vara bunden av de allmänna villkoren.
I de fall saker ändras, kommer de allmänna villkoren också ändras, vi ber dig att läsa igenom de allmänna villkoren innan du gör en beställning, även om du har gjort det tidigare. Beställningar omfattas av de allmänna villkoren i den version som är tillämplig när beställningen görs.

BOLAGSINFORMATION
Freno AB, Org. nr: 556156-8899
Adress: Arvidsjaurvägen 430, SE-944 73 Piteå, Sverige
KONTAKTINFORMATION
Freno AB eftermarknadsavdelning
Telefon nr: +46 911 398 60 #1
E-post: service@freno.se
Hemsida: www.freno.se

1. BESTÄLLNING

1.1. Ett juridiskt bindande avtal för köp av Reservdel(ar) (‘Avtalet’) uppstår när du har lagt en order till Freno AB eller ett erbjudande från Freno AB som svar på en förfrågan från dig accepteras skriftligen (’Beställningen’). När du lagt en order eller accepterar ett erbjudande från Freno AB ingår du ett juridiskt bindande avtal enligt de Allmänna Villkoren. Eventuella tilläggsvillkor som du har begärt som en del av Beställningen är inte giltig om vi inte har inkluderat villkoren i erbjudandet och därigenom tydligt accepterat villkoren skriftligen.

1.2. När du har lagt en order eller accepterat ett erbjudande, kommer vi att skicka dig en skriftlig bekräftelse på Avtalet (’Orderbekräftelse’) som innehåller avtalsvillkoren mellan oss.

1.3. Vissa Reservdelar kan omfattas av särskilda villkor. Om särskilda villkor gäller kommer de att presenteras för dig i erbjudandet från oss.

2. LEVERANS

2.1. Leverans kommer ske till gatuadressen som finns i erbjudandet och Orderbekräftelsen. Eftersom vi inte har alla Reservdel(ar) i lager, kan vissa reservdelar behöva beställas från leverantör innan leverans till dig.

2.2. Leveranstider är uppskattningar och även om vi alltid gör vårt bästa för att leverera senast det leveransdatum som anges på ordererkännandet. kan vi av olika skäl inte garantera exakt leveranstid. Vi kommer att hålla dig uppdaterad om vi inte kan leverera enligt angivet leveransdatum.

2.3. Kostnad och ansvar för skickade Reservdel(ar) gäller enligt det leveransvillkor som anges på ordererkännandet i enlighet med Incoterms.

3. GARANTI FÖR PRODUKT(ER) 

3.1 Nya Produkter(er) levereras med garanti (’Garanti’). Varje enskild produkt anger den gällande garantin i sin medföljande instruktionsbok/service & underhållsmanual/monterings-anvisning.
Garanti gäller ej vid exempelvis nedan angivna punkter.
Naturligt/normalt slitage.
Otillräcklig eller felaktig skötsel/service av produkterna.
Olämplig eller felaktig användning.
Felaktig montering/installation.
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen.

3.2 Begagnade/renoverade/utbytes Produkt(er), där anges eventuell garanti på vårt ordererkännande.

4. GARANTI FÖR RESERVDEL(AR) 

4.1 Nya Reservdel(ar) levereras med garanti (’Garanti’). Dina rättigheter vid materiella och rättsliga fel omfattas av de lagstadgade bestämmelserna, såvida inget annat anges. Garanti på Reservdel(ar) är 12 månader med obegränsad körsträcka och gäller endast material- eller fabrikationsfel.
Ersättning för arbetskostnad ersätts endast då arbete utförs hos Freno AB eller en av oss godkänd serviceverkstad.
Garanti gäller ej vid exempelvis nedan angivna punkter.
Naturligt/normalt slitage.
Otillräcklig eller felaktig skötsel/service av produkterna.
Olämplig eller felaktig användning.
Felaktig montering/installation.
Underlåtenhet att följa bruksanvisningen.

4.2 Begagnade/renoverade/utbytes Reservdel(ar), där anges eventuell garanti på vårt ordererkännande.

Varukorg